Frekwencja wyborcza

Obrazek użytkownika Młynarz

Wybory są jedną z bezpośrednich form demokracji realizującej doktrynę suwerenności narodu, zgodnie z którą wspólnota obywateli jest suwerenem (podmiotem sprawujący niezależną władzę zwierzchnią) w państwie i to od niego wywodzi się legitymizacja władzy (uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji przekazane wybranym przedstawicielom). Zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności polityczne zapewniają obywatelowi swobodę udziału w życiu politycznym, a jednym z praw i przywilejem jest czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania).

Radny

„Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu. (cyt. Wikipedia)”

Mandatowi radnego przypisuje się trzy podstawowe cechy:

  1. Generalny charakter, która oznacza, że radny powinien w swoich działaniach reprezentować całą wspólnotę samorządową, a nie jedynie wyborców, którzy oddali na niego głosy.
  2. Niezależność, która oznacza brak prawnie wiążących zobowiązań wobec wyborców. Radny podejmuje decyzje samodzielnie, a formalnie nie jest związany z postulatami i wskazaniami wyborców ani innych podmiotów, jak np. partie polityczne lub komitety wyborcze (mandat wolny). W tym aspekcie działania radnego są kwestią jego sumienia, przyzwoitości i lojalności.
  3. Nieodwołalność, która oznacza, że radnego nie można pozbawić mandatu żadnymi dostępnymi środkami prawnymi. „Nie jest to możliwe ani w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obietnic przedwyborczych, ani nawet wtedy, gdyby tego mandatu wcale nie wykonywał. W takiej sytuacji można mówić jedynie o odpowiedzialności politycznej, czyli nie wybraniu danej osoby na kolejną kadencję.(cyt. A. Górski)”

Obowiązki radnego można podzielić na trzy grupy:

Komitety wyborcze

W wyborach samorządowych, które przeprowadzone zostaną w dniu 16 listopada 2014 roku, kandydaci do Rady Miasta w okręgu nr 18, w którym głosowali będą mieszkańcy wsi Odrano-Wola, mogli zostać zgłoszeni przez komitety wyborcze.

Komitety wyborcze (KW) mogły zostać utworzone przez partie polityczne, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne, jak również przez samych wyborców. Utworzenie komitetu wyborczego wyborców (KWW) wymagało inicjatywy co najmniej 15 osób, spośród których należało wyłonić pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. Komitet powinien zebrać co najmniej 1000 podpisów osób uprawnionych do głosowania popierających utworzenie komitetu.

Jednak w przypadku KWW zgłaszających kandydatów tylko w jednym województwie do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu, komitet mógł liczyć tylko 5 członków oraz nie musiał wyłaniać pełnomocnika finansowego, a zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego nie wymagało zebrania podpisów osób popierających.

Kandydaci w wyborach samorządowych 2014

Kandydaci do Rady Miasta z okręgu 18, na których w dniu 16 listopada głosowali będą mieszkańcy sołectw Odrano-Wola, Wężyk, Janinów, Kałęczyn i Mościska:

  • Pietruczuk Stanisław Franciszek, zam. Mościska, wiek 60, KWW Ziemia Grodziska
  • Dąbrowska Ewa Urszula, zam. Mościska, wiek 38, KWW Ruchu Ludzi Pracy
  • Biegun Elżbieta Maria, zam. Odrano-Wola, wiek 62, KW Prawo I Sprawiedliwość
  • Pękacz Łukasz, zam. Janinów, wiek 29, KW Stowarzyszenie Samorządowe Grodziszczanie
  • Studziński Marek Krzysztof, zam. Odrano-Wola, wiek 51, KWW Niezależnych Kandydatów "Nasz Grodzisk"
  • Mackiewicz Tomasz Marek, zam. Kałęczyn, wiek  35, KWW Prawy Grodzisk

Karta Mieszkańca

Źródło: www.grodzisk.pl/gkm.htmlW dniu 27 września (sobota) w holu Kina Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9 w godzinach od 10.00 do 15.00 rozpocznie się wydawanie mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki Karty Mieszkańca poświadczającej nabycie uprawnień do korzystania z przywilejów wynikających z realizacji programu zachęcającego do osiedlania się i meldowania na terenie gminy.

Eppur si muove

We wpisie z dnia 10 stycznia 2014 roku podana została informacja o ustaleniu podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe okręgi wyborcze [http://www.odrano-wola.pl/blog/okregi-wyborcze-w-gminie-grodzisk-mazowie.... Według Uchwały nr 400/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. Odrano-Wola znajdowała się w okręgu wyborczym nr 18 wraz z sołectwami Janinów, Mościska i Wężyk.

Podział zmieniono jednak Uchwałą nr 710/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014 r. Odrano-Wola znajdowała się wówczas w okręgu wyborczym 18 wraz z sołectwami Janinów, Kałęczyn, Mościska i Wężyk. Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały zmiany opisu granic dokonano w celu doprowadzenia dokonanego podziału do stanu zgodnego z prawem pod względem faktycznym w oparciu o dane za IV kwartał 2013 r. i liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r.

Finalne odliczanie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów [1] i kalendarzem wyborczym opublikowanym jako załącznik do tego rozporządzenia:

  • W dniu 7 października 2014 roku do godziny 24:00 upływa ostateczny termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie  dla  każdego  okręgu wyborczego  dla wyborów  do rad  gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Lista kandydatów do rad gmin powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych (art. 427 § 1 pkt 1). Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie może wycofać (art. 427 § 2) [2].

Bezpłatne konsultacje urologiczne

W Grodzisku Mazowieckim w dniach 23 i 25 września 2014 roku od godziny 17:30, w ramach Tygodnia Urologii, będą prowadzone bezpłatne konsultacje urologiczne w Centrum Medycznym AMEDS mieszczącym się przy ul. Szczerkowskiego 4. W roku 2014 Tydzień Urologii ma skupić się na promowaniu wiedzy o chorobach prostaty, w szczególności o raku prostaty oraz o łagodnym przeroście gruczołu krokowego.

Zainteresowanych umówieniem konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny w celu zarezerwowania terminu.

Strony