Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w grudniu 2014

Zgodnie z informacją podaną przez Urząd Gminy, w miesiącu grudniu 2014 roku zmieniony został harmonogram odbioru odpadów dla rejonu 20, w którym znajduje się Odrano-Wola.

Podajemy nowe daty odbioru:

 • 12 grudzień 2014 – odpady komunalne i zielone oraz segregowane i szkło
 • 24 grudzień 2014 – odpady komunalne i zielone oraz segregowane i szkło
Źródło: Urząd Gminy 

Poszło ku lepszemu

Obrazek użytkownika Młynarz

Pragnę poinformować wszystkich mieszkańców o moich obserwacjach, co i jak zmieniło się w Odrano-Woli na lepsze w okresie od 2 czerwca 2011 roku. Być może również i inni mieszkańcy Odrano-Woli zechcą podzielić się swoimi obserwacjami (i dodać zdjęcia), jak od tego czasu w naszej wsi poprawiła się np.

Podatki od nieruchomości 2015

Zgodnie z Uchwałą nr 810/2014 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Radni podwyższyli stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywały mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki w przyszłym roku.

Frekwencja wyborcza

Obrazek użytkownika Młynarz

Wybory są jedną z bezpośrednich form demokracji realizującej doktrynę suwerenności narodu, zgodnie z którą wspólnota obywateli jest suwerenem (podmiotem sprawujący niezależną władzę zwierzchnią) w państwie i to od niego wywodzi się legitymizacja władzy (uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji przekazane wybranym przedstawicielom). Zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności polityczne zapewniają obywatelowi swobodę udziału w życiu politycznym, a jednym z praw i przywilejem jest czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania).

Radny

„Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu. (cyt. Wikipedia)”

Mandatowi radnego przypisuje się trzy podstawowe cechy:

 1. Generalny charakter, która oznacza, że radny powinien w swoich działaniach reprezentować całą wspólnotę samorządową, a nie jedynie wyborców, którzy oddali na niego głosy.
 2. Niezależność, która oznacza brak prawnie wiążących zobowiązań wobec wyborców. Radny podejmuje decyzje samodzielnie, a formalnie nie jest związany z postulatami i wskazaniami wyborców ani innych podmiotów, jak np. partie polityczne lub komitety wyborcze (mandat wolny). W tym aspekcie działania radnego są kwestią jego sumienia, przyzwoitości i lojalności.
 3. Nieodwołalność, która oznacza, że radnego nie można pozbawić mandatu żadnymi dostępnymi środkami prawnymi. „Nie jest to możliwe ani w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obietnic przedwyborczych, ani nawet wtedy, gdyby tego mandatu wcale nie wykonywał. W takiej sytuacji można mówić jedynie o odpowiedzialności politycznej, czyli nie wybraniu danej osoby na kolejną kadencję.(cyt. A. Górski)”

Obowiązki radnego można podzielić na trzy grupy:

Komitety wyborcze

W wyborach samorządowych, które przeprowadzone zostaną w dniu 16 listopada 2014 roku, kandydaci do Rady Miasta w okręgu nr 18, w którym głosowali będą mieszkańcy wsi Odrano-Wola, mogli zostać zgłoszeni przez komitety wyborcze.

Komitety wyborcze (KW) mogły zostać utworzone przez partie polityczne, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne, jak również przez samych wyborców. Utworzenie komitetu wyborczego wyborców (KWW) wymagało inicjatywy co najmniej 15 osób, spośród których należało wyłonić pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. Komitet powinien zebrać co najmniej 1000 podpisów osób uprawnionych do głosowania popierających utworzenie komitetu.

Jednak w przypadku KWW zgłaszających kandydatów tylko w jednym województwie do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu, komitet mógł liczyć tylko 5 członków oraz nie musiał wyłaniać pełnomocnika finansowego, a zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego nie wymagało zebrania podpisów osób popierających.

Kandydaci w wyborach samorządowych 2014

Kandydaci do Rady Miasta z okręgu 18, na których w dniu 16 listopada głosowali będą mieszkańcy sołectw Odrano-Wola, Wężyk, Janinów, Kałęczyn i Mościska:

 • Pietruczuk Stanisław Franciszek, zam. Mościska, wiek 60, KWW Ziemia Grodziska
 • Dąbrowska Ewa Urszula, zam. Mościska, wiek 38, KWW Ruchu Ludzi Pracy
 • Biegun Elżbieta Maria, zam. Odrano-Wola, wiek 62, KW Prawo I Sprawiedliwość
 • Pękacz Łukasz, zam. Janinów, wiek 29, KW Stowarzyszenie Samorządowe Grodziszczanie
 • Studziński Marek Krzysztof, zam. Odrano-Wola, wiek 51, KWW Niezależnych Kandydatów "Nasz Grodzisk"
 • Mackiewicz Tomasz Marek, zam. Kałęczyn, wiek  35, KWW Prawy Grodzisk

Strony