Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie statutu sołectwa Odrano Wola  oraz uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 76/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminna Komisja Wyborcza obwieszcza:

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Sołectwa ODRANO WOLA
odbędą się na Zebraniu Wiejskim 01 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 18:00
w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie.

Ścieżki rowerowe w gminie Grodzisk Mazowiecki

W styczniu tego roku Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wydał ogłoszenie (nr ogłoszenia 18710-2015, data zamieszczenia 27 stycznia 2015 roku) o zamówieniu usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Zakres opracowania ma objąć około 100 km nowych dróg rowerowych i pieszo-rowerowych, przy czym podano informację, że już istniejąca w gminie sieć liczy sobie 13 km.

Termin wyborów sołeckich 2015

W ślad za Uchwałą nr 76/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich informujemy, że termin zebrania wiejskiego, podczas którego mieszkańcy naszej wsi będą wybierali sołtysa i radę sołecką na kolejną 4-letnią kadencję, został wyznaczony na dzień 1 c

Wyższe ceny wody i ścieków w 2015 roku

Zgodnie z Uchwałą nr 91/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rada Miasta przedłużyła na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Nowy tryb i zasady wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej

Przedstawiony we wcześniejszy wpisie (link do wpisu) nowy statut wsi Odrano-Wola określa nowe zasady wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Zgodnie z nowym statutem rada miejska ustalała będzie kalendarz wyborczy i ustalała miejsce, w którym na zebraniu wiejski przeprowadzone zostaną wybory (Rozdział 3, Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej , § 22.2.). W tym roku wybory sołtysów i członków rad sołeckich będą przeprowadzane w dniach od 11 maja do 1 czerwca 2015.

Wybory sołeckie będzie przeprowadzała gminna komisja wyborcza (§ 22.4.). Od tego roku kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich winni być zgłaszani do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 20 dniu przed terminem wyborów do godziny 15.00 wraz z wykazem osób popierających kandydata (§ 27.1.).

Protest mieszkańców w sprawie nowego masztu telekomunikacyjnego w Odrano-Woli

Zgodnie z obwieszczeniem Obwieszczenie nr WPP.6733.3.2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na żądanie spółki P4 Sp. z o.o. (Play) wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu nr GR03307A, w skład której wchodzą wieża typu Maria 53,1 o wysokości 54,55m., anteny sektorowe i radioliniowe, urządzenie techniczne w szafach telekomunikacyjnych ustawione na gruncie, fundament wieży, na działce nr ew. 12/1 położonej we wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki (niedaleko ulicy Niedźwiedziej).

Według informacji mieszkańców, inwestycja ta planowana jest na terenach, które wcześniej były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a w odległości około 500 metrów istnieje już inna wieża telekomunikacyjna na terenie przedsiębiorstwa Budokrusz sp. z o.o., z której korzystają między innymi Plus i Orange, oraz pośrednio, na podstawie umowy z 2006 roku o roamingu wewnętrznym, korzysta też Play.

Nowy statut wsi Odrano-Wola

Uchwałą nr 117/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Odrano Wola mieszkańcy naszej wsi otrzymali nowy statut. Treść nowego statutu udostępniona w BIP znajduje się pod linkiem:

 Uchwala_117.pdf.

Poniżej w oparciu o treść uchwały i stanowiącego do niej załącznik statutu przedstawiamy w skrócie jego treść.

Strony