Dane o wynikach wyborów wg PKW

Na stronie internetowej PKW udostępnione zostały dane o wynikach wyborów w podziale na obwody głosowania. Mieszkańcy Odrano-Woli wybierali kandydata do Rady Miasta w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 18 obejmującym sołectwa Janinów, Kałęczyn, Mościska, Odrano-Wola i Wężyk. Okręg nr 18 został podzielony na dwa obwody wyborcze, w których przeprowadzono głosowanie:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Informujemy, że zgodnie z zarządzenie nr 417/2014 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2015 rok, załącznik do Zarządzenia nr 417/2014 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku, Projekt Budżetu Gminy na 2015 rok, tabela nr 7, w roku 2015 zaplanow

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w grudniu 2014

Zgodnie z informacją podaną przez Urząd Gminy, w miesiącu grudniu 2014 roku zmieniony został harmonogram odbioru odpadów dla rejonu 20, w którym znajduje się Odrano-Wola.

Podajemy nowe daty odbioru:

  • 12 grudzień 2014 – odpady komunalne i zielone oraz segregowane i szkło
  • 24 grudzień 2014 – odpady komunalne i zielone oraz segregowane i szkło
Źródło: Urząd Gminy 

Poszło ku lepszemu

Obrazek użytkownika Młynarz

Pragnę poinformować wszystkich mieszkańców o moich obserwacjach, co i jak zmieniło się w Odrano-Woli na lepsze w okresie od 2 czerwca 2011 roku. Być może również i inni mieszkańcy Odrano-Woli zechcą podzielić się swoimi obserwacjami (i dodać zdjęcia), jak od tego czasu w naszej wsi poprawiła się np.

Podatki od nieruchomości 2015

Zgodnie z Uchwałą nr 810/2014 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Radni podwyższyli stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywały mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki w przyszłym roku.

Frekwencja wyborcza

Obrazek użytkownika Młynarz

Wybory są jedną z bezpośrednich form demokracji realizującej doktrynę suwerenności narodu, zgodnie z którą wspólnota obywateli jest suwerenem (podmiotem sprawujący niezależną władzę zwierzchnią) w państwie i to od niego wywodzi się legitymizacja władzy (uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji przekazane wybranym przedstawicielom).

Radny

„Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu. (cyt. Wikipedia)”

Mandatowi radnego przypisuje się trzy podstawowe cechy:

  1. Generalny charakter, która oznacza, że radny powinien w swoich działaniach reprezentować całą wspólnotę samorządową, a nie jedynie wyborców, którzy oddali na niego głosy.
  2. Niezależność, która oznacza brak prawnie wiążących zobowiązań wobec wyborców. Radny podejmuje decyzje samodzielnie, a formalnie nie jest związany z postulatami i wskazaniami wyborców ani innych podmiotów, jak np. partie polityczne lub komitety wyborcze (mandat wolny). W tym aspekcie działania radnego są kwestią jego sumienia, przyzwoitości i lojalności.
  3. Nieodwołalność, która oznacza, że radnego nie można pozbawić mandatu żadnymi dostępnymi środkami prawnymi. „Nie jest to możliwe ani w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obietnic przedwyborczych, ani nawet wtedy, gdyby tego mandatu wcale nie wykonywał. W takiej sytuacji można mówić jedynie o odpowiedzialności politycznej, czyli nie wybraniu danej osoby na kolejną kadencję.(cyt. A. Górski)”

Obowiązki radnego można podzielić na trzy grupy:

Strony