Cursus Honorum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Na zakończenie tryptyku pod krzepiącym tytułem „Tylko dla Orłów” pragnę dodać, że Nowy Statut definiuje także funkcję Organu Wykonawczego, należącą do funkcji złożonych. Jednak, choć obłożył ją największą liczbą parametrów, których to jest dwanaście, ponownie nie określa w sposób jasny i jednoznaczny warunków brzegowych oraz tolerancji zakresów. Dokument nie wskazuje również algorytmów oraz wzorów użytecznych w poprawnej implementacji funkcji. W mojej opinii, a co ważniejsze w opinii ekspertów, brak precyzji Ustawodawcy wynika z niedoskonałości przyjętego systemu jednostek miar i wag. Będąc konsekwentnym wypada nadmienić, że dwanaście jest równe dwa razy sześć, czyli podwojonej liczbie Diabła.

W ślad za Nowym Statutem podaję zbiór parametrów funkcji Sołtysa, do którego należy:

 1. Administrowanie sprawami sołectwa.
 2. Zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich.
 3. Wykonywanie uchwał i praca według wskazań Zebrania Wiejskiego oraz zgodnie z prawem.
 4. Redagowanie tekstu uchwał, wniosków i opinii Organów sołectwa oraz przekazywanie ich Burmistrzowi.
 5. Skuteczne informowanie mieszkańców sołectwa oraz zdawanie im raportów ze swojej pracy.
 6. Dostarczanie mieszkańcom decyzji podatkowych i zbieranie należności.
 7. Pobudzanie aktywności i wspieranie mieszkańców w służbie poprawy jakości życia oraz należyta dbałość o czystość i porządek we wsi.
 8. Godne reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.
 9. Z pożytkiem dla mieszkańców udział w szkoleniach i naradach zwoływanych przez Burmistrza.
 10. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa.
 11. Rzetelne prowadzenie archiwum sołeckiego.
 12. Robienie tego, co trzeba przy realizacji uchwał o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

Część ze zbioru parametrów funkcji Sołtysa wydaje się być zadeklarowana jasno, jak choćby zwoływanie i prowadzenie zebrań, albo przekazywanie właściwych dokumentów Burmistrzowi. W tym wypadku CO określono dość jednoznacznie, a JAK nie bardzo daje się interpretować dowolnie, ponieważ zakres wyznaczają proste działania matematyczne, łatwe do wykonania nawet na palcach jednej ręki. Natomiast parametry takie jak sprawowanie zarządu, informowanie mieszkańców, bądź wpływanie i wspieranie ich aktywności, są niedoprecyzowane i z definicji posiadają zbyt wiele stopni swobody. Z tego powodu możliwości interpretacji wyników funkcji będzie zbyt wiele, a prawdopodobieństwo otrzymania wartości oczekiwanej leżało będzie daleko poza przedziałem ufności.

Próby wykonania obliczeń z użyciem parametrów funkcji przydzielonych do niedokończonego ciągu niejasno zdefiniowanych czynności, zwłaszcza przy nieskończenie dużym zbiorze argumentów funkcji, może prowadzić do niekorzystnych działań rekurencyjnych i utraty kontroli nad procesem, a w efekcie do przeciążenia i dezintegracji aparatu obliczeniowego, czyli wymiernych strat rzeczowych i moralnych.

Choć podejście formalne stwarza pozory poprawności algorytmu, to w podejściu intuicyjnym zasadna wydaje się być teza, że na skutek rozwodnienia odpowiedzialności za poprawność obliczeń, oraz gdy składowymi są integralność odwołania i manipulacja, to przypisanie sobie relacji wyniku, zwłaszcza wtedy, gdy uzyskuje się wysoką wartość pożądaną, prowadzi tylko do uzyskania tego samego rezultatu, korzystnego wyłącznie dla układu jednostek.

Michał Szmer

Tagi: