Wnioski o podział funduszu sołeckiego 2015-2016

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowny Panie Sołtysie, Drodzy Sąsiedzi,

Propozycja 100 dni spokoju była oczywiście wybiegiem. Nie mamy tyle czasu na bezpłodne podchody, albowiem nieubłaganie i milowymi krokami zbliża się termin podjęcia przez Zebranie Wiejskie kolejnych decyzji o podziale Funduszu Sołeckiego naszej wsi na lata 2015-2016.

Zresztą, tak naprawdę, po Wyborach Sołeckich niewiele się zmieniło, może za wyjątkiem nieistotnej korekty w składzie Rady Sołeckiej. Dlatego przypuszczam, że styl administrowania sprawami naszej wsi nie ulegnie ewolucji.

Tak też i ośmielam się złożyć na Pana ręce moje wnioski dotyczące podziału Funduszu Sołeckiego podejrzewając, że Pan sam jeszcze na takie pomysły nie wpadł, choć cele są zbożne i uzasadnione.

Jeśli Pan Sołtys miałby problemy z obliczeniem właściwych kwot niezbędnych dla realizacji wniosków poniżej, bądź też inne kłopoty związane ze znalezieniem i wybraniem korzystnych dla społeczności ofert, to oczywiście służę radą i pomocą. Zresztą jak wcześniej, tak i zawsze.

Zalecam Panu Sołtysowi tym razem przygotować wnioski i przedstawić mieszkańcom odpowiednio wcześniej po to, aby mieli wreszcie możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem uchwały. Być może, co nie daj Boże, wykażą zainteresowanie, lub niestety będą mieli lepsze, własne pomysły?

Wniosek 1

Zabudżetowanie racjonalnej kwoty na wykupienie rocznej polisy ubezpieczeniowej chroniącej zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego mienie komunalne od zdarzeń różnych, w tym także od odpowiedzialności cywilnej.

Zastrzeżenie

W przypadku, gdyby przedmiotowe mienie komunalne objęte było ubezpieczeniem w ramach polisy wykupionej przez Urząd Miasta, wniosek nr 1 jest niezasadny, chyba że zakres ubezpieczenia nie obejmuje istotnego dla sołectwa ryzyka i wymaga rozszerzenia.

Wniosek 2

Zabudżetowanie z Funduszu Sołeckiego racjonalnie skalkulowanej kwoty rocznej przeznaczonej na konserwację, przeglądy techniczne, naprawę uszkodzeń i awarii oraz na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem mienia komunalnego przekazanego sołectwu.

Wniosek 3

Zabudżetowanie z Funduszu Sołeckiego racjonalnej rocznej kwoty na wynajęcie przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach wiejskich.

Dla czytelników dociekliwych, a może i zaskoczonych moimi propozycjami podziału Funduszu Sołeckiego, podaję poniżej uzasadnienia wniosków:

Uzasadnienie dla wniosku nr 1

Statut Sołectwa Odrano Wola, Rozdział 1, Zasady ogólne § 4 punkt 3 o brzmieniu "Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez: (.) zarządzanie wydzielonym sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami z tego mienia." oraz Rozdział 2, Organizacja i zadania organów sołectwa, § 17 punkt 2 o brzmieniu „Utrzymanie we właściwym stanie wydzielonego mienia komunalnego, o którym mowa w § 4 punkt 3, tablic sołeckich oraz mienia zakupionego i przekazanego sołectwu przez gminę na potrzeby sołectwa w tym zakupionych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, należy do zadań sołectwa.” .

Uzasadnienie dla wniosku nr 2

Statut Sołectwa Odrano Wola, Rozdział 1, Zasady ogólne § 4 punkt 3 o brzmieniu jak wyżej, Rozdział 2, Organizacja i zadania organów sołectwa, § 17 punkt 2 o brzmieniu jak wyżej, Rozdział 5, Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa, § 55 punkt 1 o brzemieniu „Kontrola działalności (pełnienia obowiązków) sołtysa i rady sołeckiej sprawowana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.” i § 55 punkt 6 o brzmieniu „Kontroli podlega ustalenie stanu faktycznego, wgląd w tok poszczególnych spraw w zakresie działalności sołectwa, a w szczególności:” , i dalej podpunkt a) o brzmieniu „ dokumentacja dotycząca utrzymania stanu technicznego, właściwej konserwacji (w tym formalności dotyczące przeglądów technicznych) mienia komunalnego, o którym mowa w § 4 punkt 3; tablic sołeckich oraz mienia udostępnionego sołectwu przez gminę na potrzeby sołectwa w tym zakupionego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim,” , jak również podpunkt c) o brzmieniu „stan mienia będącego

Tagi: