Harmonogram odbioru odpadów 2019

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta, od 1 stycznia 209 roku odpady segregowane dla zabudowy jednorodzinnej powinny być gromadzone w oznakowanych workach według nowych zasad ( link i link do informacji):

 1. szkło - worek zielony,
 2. papier - worek niebieski,
 3. tworzywa sztuczne i metale - worek żółty,
 4. odpady biodegradowalne - worek brązowy,
 5. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne - należy gromadzić w pojemniku.

Gmina ma wyposażyć jednorazowo właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej w pakiet startowy worków LDPE do selektywnego zbierania odpadów:

 1. szkło (koloru zielonego) - 2 sztuki,
 2. papier (koloru niebieskiego) - 2 sztuki,
 3. odpady metali i tworzyw sztucznych (koloru żółtego) - 5 sztuk,
 4. odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i bioodpady - koloru brązowego) - 5 sztuk.

Dodatkowo po każdym odbiorze firma odbierająca odpady wyposaża właścicieli nieruchomości w każdy rodzaj worka LDPE, w ilości równej workom odebranym z odpadami, nie większej niż określona w pakiecie startowym.

Odpady dla zabudowy jednorodzinnej będą odbierane:

 • odpady segregowane i zmieszane - raz na 2 tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku (po uprzednim zgłoszeniu na dwa dni przed dniem odbioru),
 • zużyty sprzęt AGD i RTV - raz na kwartał (po uprzednim zgłoszeniu na dwa dni przed dniem odbioru).

Harmonogram odbioru odpadów dla Odrano-Woli ( link do pobrania):

Informacje i reklamacje:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, tel. 22 755 51 97,
 • Urzęd Miejski w Grodzisku Mazowieckim - Wydział Ochrony Środowiska, 22 755 55 34 wew. 221, 156, 162.
Żródło: grodzisk.pl, ochronasrodowiska.grodzisk.pl

Tagi: