Koszty rewolucji śmieciowej 2019

Mieszkańcy Odrano-Woli oraz gminy Grodzisk Mazowiecki, wraz z życzeniami noworocznymi, otrzymali od Burmistrza Grodziska Mazowieckiego powiadomienie o istotnym podwyższeniu wysokości opłat za odbiór odpadów. Rada Miasta, uchwałą nr 39/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku ustaliła, że od dnia 1 lutego 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły odpowiednio:

  • 19 zł za miesiąc za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (w 2018 roku 9,80 zł, wzrost z dynamiką r/r 93,9%),
  • 29 zł za miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane (17,00 zł w roku 2018, wzrost z dynamiką r/r 70,6%).

W uzasadnieniu tak dynamicznego wzrostu wysokości opłat podano, że wynikają one ze znaczącego wzrostu opłat za odbiór i utylizację oraz regulowanych przez rząd opłat za składowanie odpadów. Ponadto, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska, od 1 stycznia 2019 roku wprowadzony został obowiązek segregacji 5 frakcji odpadów (wcześniej 3 frakcje).

Stawki opłat za składowanie odpadów ustalane są przez ustawodawcę w roku poprzedzającym rok, od którego będą obowiązywały. Już w roku 2017 wiadomo było ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. z dnia 29 grudnia 2017 r., Poz. 2490 ), że stawka maksymalna w roku 2018 będzie wynosiła 284,71 zł za 1 Mg (jedna tona) odpadów (w 2017 roku 284,71 zł), a w roku 2019 wynosiła będzie 290,40 zł.

W roku 2017 ustawodawca ogłosił także, że stawka opłaty za składowanie jednej tony odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi, kod odpadów 15 01) wzrośnie z 120,76 zł w roku 2017 do 170,00 zł w roku 2018 (dynamika r/r 40,8%), do 220,00 zł w roku 2019 (dynamika r/r 29,4%) i do 270,00 zł w roku 2020 (dynamika r/r 22,7%).

W latach od 2013 roku (rok pierwszej rewolucji śmieciowej) do roku 2019 regulowana urzędowo opłata za składowanie odpadów opakowaniowych wzrosła ze średnioroczną dynamiką (CAGR) na poziomie 11,4%.

W tym samum okresie, w gminie Grodzisk Mazowiecki, opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalana uchwałą Rady Miasta wzrosła ze średnioroczną dynamiką 11,7%, w opłata za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, wzrosła ze średnioroczną dynamiką 9,3%.

Zakładając, że wysokość opłaty za odbiór odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wartości 9,80 zł w roku 2013 skalkulowana została w sposób racjonalny, przeprowadzono własne szacunki hipotetycznej wysokości tej opłaty z uwzględnieniem wskaźnika inflacji i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w latach 2014-2017 oraz estymacji i prognoz poziomu tych wskaźników na lata 2018-2020. Przy przyjętych założeniach, z przeprowadzonych szacunków wynika, że działający w sposób racjonalny zarząd, w okresie lat 2014-2019, mógłby ustalić wysokość szacowanej opłaty w wartościach w kolejnych latach na poziomie odpowiednio 10,06 zł, 10,19 zł, 10,29 zł, 10,48 zł, 12,81 zł i 19,06 zł, a w 2020 roku 21,59 zł.

Źródła: BIP Grodzisk Mazowiecki, Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP), GUS, MF i MIR

Tagi: